tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
being a remedy for a particular disease
 
specific (e.g. antibody)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
Specification
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
a value divided by the mass
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
intended for, or applying to a particular thing
 
Distinguishing something particular.
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
(in the plural) The details; particulars.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specificationbitinė specifikacija
budgetary specificationbiudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specificbūdingas tam tikrai kalbai
specific featureypatybė
specificallykonkrečiai
specificationaprašymas; detalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos
specification of tariff headingmuitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specificationtechninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
In the case of frontal protection systems to be supplied as separate technical units, manufacturers shall provide to the approval authorities appropriate data about the systems specifications and test conditionsJei priekinės apsaugos sistemos bus tiekiamos kaip atskiri techniniai mazgai, gamintojai patvirtinimo institucijoms pateikia reikiamus sistemų specifikacijų ir bandymų sąlygų duomenis
Additional attention shall be paid to the following areas of cooperation, reflecting the specific situation in AsiaAtsižvelgiant į konkrečią Azijos padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims
Requirements specific to PD estimationPD vertinimui būdingi reikalavimai
Corrigendum to Call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme (Euratom) for research and training in the nuclear energy fieldKvietimo teikti paraiškas pagal branduolinės energijos tyrimų ir mokymų specialią Programą (Euratomas) netiesioginiams tyrimų ir technologijų plėtros veiksmams atlikti klaidų ištaisymas
It shall specifically focus on the longest visit when no destination is the direct result or complement of another destinationĮ ilgiausios trukmės apsilankymą dėmesys ypač kreipiamas tuomet, kai jokia atvykimo vieta nei tiesiogiai priklauso nuo kitos atvykimo vietos, nei prie jos derinama
In parallel, Member States that have lodged files with the International Telecommunication Union on the use of the frequencies necessary to ensure the operation of the system should also allow the Authority to assign the right to use thereof to the concession holder for the duration of the concession, so as to enable the latter to provide the requisite services stipulated in the specificationsTuo pat metu valstybės narės, Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai pateikusios dokumentus dėl dažnių, reikalingų sistemos veikimo užtikrinimui, naudojimo, taip pat turėtų leisti, kad Institucija koncesiją turinčiam asmeniui suteiktų jų naudojimo teisę koncesijos laikotarpiu taip, kad pastarasis galėtų teikti techninėse sąlygose nurodytas būtinas paslaugas
Where appropriate, the technical specification(s) of the maintenance contract(s) between the operator and any Part–‧ approved maintenance organisationjei reikia, techninės priežiūros sutarties (-ių), kurią (-ias) naudotojas sudarė su pagal ‧ dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija, technines specifikacijas
Where the subsystem referred to in point ‧ is subject to derogation, upgrade, renewal or specific case, the EC declaration for the subsystem shall also indicate the reference to the TSI(s) or their parts to which conformity has not been examined during EC verification procedureJei ‧ punkte nurodytam posistemiui taikoma leidžianti nukrypti nuostata, tas posistemis patobulinamas, atnaujinamas ar jam taikomas specifinis atvejis, posistemio EB deklaracijoje pateikiama (-os) ir TSS ar jos (jų) dalių, kurių reikalavimų atitiktis atliekant EB patikros procedūrą nebuvo ištirta, nuoroda (-os
Tenderness, succulence and specific properties of the meatMinkšta, sultinga, specifinėmis ypatybėmis pasižyminti mėsa
Given the impossibility of establishing a direct link between a given instalment of the loan and certain specific expenses, the percentage represented by the compatible items in the overall loan (ITL ‧,‧ million out of ITL ‧,‧ million, i.e. ‧ %) has been applied to the overall grant equivalentKadangi tiesioginio ryšio tarp šios paskolos dalies ir tam tikrų konkrečių išlaidų nustatyti neįmanoma, visam subsidijos ekvivalentui buvo taikoma ta pati procentinė dalis, kurią visos paskolos atžvilgiu sudaro suderinamos išlaidos (‧,‧ mln. ITL iš ‧,‧ mln. ITL, t. y. ‧ %
I can assure the Member that in addition to these specific measures, the EU will intensify its work within the international community and, in particular, with like-minded partners in Asia in order to bring about the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and other political prisoners.Europos Parlamento paskelbtą rezoliuciją. Galiu užtikrinti Parlamento narį, kad be šių specialių priemonių ES dar intensyviau dirbs tarptautinėje bendruomenėje, visų pirma su tų pačių pažiūrų partneriais Azijoje, kad Aung San Suu Kyi ir kiti politiniai kaliniai būtų skubiai ir besąlygiškai paleisti į laisvę.
No A licence applications may be lodged for a specific quarter and for a specific origin where no quantity is indicated in Annex I for that quarter and for that originNegalima pateikti A licencijų paraiškų konkrečiam ketvirčiui ir konkrečios kilmės šalies produktams, jeigu I priede tam ketvirčiui ar tos kilmės šalies produktams nenurodytas kiekis
Before adopting specifications, the Commission should conduct an impact assessment comprising a comprehensive cost-benefit analysis for the implementing measures provided in the directivePrieš priimdama specifikacijas, Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, kuris apimtų išsamią direktyvoje numatytų įgyvendinimo priemonių ekonominio naudingumo analizę
A consolidated version of the summary containing the main points of the specification is set out in Annex ‧ to this RegulationProdukto specifikacijos pagrindinių duomenų santraukos suvestinė redakcija pateikiama šio reglamento ‧ priede
this should however be without prejudice to the possibility to provide for specific labelling requirements in the authorisation of individual additivestačiau tai neturėtų suvaržyti galimybės numatyti konkrečių ženklinimo etiketėmis reikalavimų išduodant leidimus atskiriems priedams
Because of the accession of Austria, Finland and Sweden, Annexes I (specific provisions) and ‧ to Commission Decision No ‧/EEC shall be expanded in accordance with the Annex to this Decision as from ‧ JanuaryDėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo Komisijos sprendimo Nr. ‧/EEB I (konkrečios nuostatos) ir ‧ priedai nuo ‧ m. sausio ‧ d. išplečiami pagal šio sprendimo priedą
The link between kołocz śląski or kołacz śląski and the area is based on the specific characteristics of the product described at (‧.‧) and on the reputation described belowPyrago kołocz śląski arba kołacz śląski ir vietovės ryšys grindžiamas ‧.‧ punkte nurodytais produkto ypatumais ir toliau apibūdinamu geru vardu
The dynamic purchasing system, as referred to in Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, shall be a completely electronic process for making commonly used purchases which is open throughout its duration to any economic operator who satisfies the selection criteria and has submitted an indicative tender that complies with the specification and any additional documentsDinaminė pirkimo sistema, numatyta Direktyvos ‧/‧/EB ‧ straipsnio ‧ dalyje ir ‧ straipsnyje – vien elektroniniu būdu vykdoma įprastų pirkimų procedūra, visą galiojimo laikotarpį atvira visiems ūkio subjektams, atitinkantiems atrankos kriterijus ir pateikusiems orientacinį pasiūlymą, atitinkantį specifikaciją ir papildomus dokumentus
Without going into the details of this proposal here, it should be pointed out that the requisite expenditure on this proposal ought certainly not to be charged to the budget for the specific programmes discussed in this opinionDar nevertinant šio pasiūlymo pagrindinių nuostatų, reikia tik pažymėti, kad steigimui reikalingos išlaidos jokiu būdu neturėtų būti finansuojamos iš biudžeto, skirto aptartoms specialiosioms programoms
This would also cover any existing knowledge of the substance and specific risks in the Member State concerned which are not outlined in the dossier of the medicinal product or the assessment report of the reference Member State and which are not included in the summary of products characteristics during the mutual recognition procedure or decentralised procedureTaip pat reikėtų pateikti bet kokias valstybės narės iki tol turėtas žinias apie tam tikrą medžiagą ir konkrečius pavojus, nenurodytus vaisto apraše arba leidimą išduodančios valstybės narės įvertinimo ataskaitoje ir nenurodytus vaisto charakteristikų santraukoje per abipusio pripažinimo arba decentralizuotą procedūrą
set up working groups of Bureau members or of Committee members to advise it in specific areas; such working groups may have up to eight membersiš Biuro narių ar kitų Komiteto narių sudaryti darbo grupes, kurios jį konsultuotų konkrečiais klausimais; tokios darbo grupės gali turėti ne daugiau kaip aštuonis narius
Since ‧, derogations from certain provisions of Directive ‧/EC, in respect of plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L. originating in Japan have been authorised by Commission Decision ‧/EEC for limited periods and subject to specific conditionsDėl to, kad nuo ‧ m. Komisijos sprendimu ‧/EEB [‧] buvo leidžiama ribotą laiką ir laikantis konkrečių reikalavimų taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas nuo kai kurių Direktyvos ‧/EB nuostatų dėl Japonijoje išvestų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų
The specific terms and conditions regarding the participation of Montenegro in each particular programme, in particular the financial contribution payable, will be determined by agreement, in the form of a Memorandum of Understanding, between the European Commission, acting on behalf of the Community, and MontenegroJuodkalnijos dalyvavimo kiekvienoje konkrečioje programoje konkrečios sąlygos, ypač susijusios su finansiniu įnašu, bus apibrėžtos Europos Komisijos, veikiančios Bendrijos vardu, ir Juodkalnijos sudarytame susitarimo memorandumo formos susitarime
We should like this collection of know-how, 'star cases' and good administrative behaviour to be specifically included in the campaign supported by Parliament.Norėtume, kad šis patirties, pavyzdinių atvejų ir geros administracinės elgsenos rinkinys būtų įtrauktas į Parlamento remiamą kampaniją.
In carrying out their tasks under this Directive and the Specific Directives, national regulatory authorities shall take the utmost account of the objectives set out in Article ‧, including insofar as they relate to the functioning of the internal marketAtlikdamos savo užduotis pagal šią direktyvą ir specifines direktyvas, nacionalinės reguliavimo institucijos kuo labiau atsižvelgia į ‧ straipsnyje nustatytus tikslus, įskaitant ir tai, kiek jie susiję su vidaus rinkos veikimu
Rodoma puslapio 1. Rasta 64599 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 14,329 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.