tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
being a remedy for a particular disease
 
specific (e.g. antibody)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
Specification
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
a value divided by the mass
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
intended for, or applying to a particular thing
 
Distinguishing something particular.
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
(in the plural) The details; particulars.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specificationbitinė specifikacija
budgetary specificationbiudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specificbūdingas tam tikrai kalbai
specific featureypatybė
specificallykonkrečiai
specificationaprašymas; detalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos
specification of tariff headingmuitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specificationtechninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
The Member States shall be authorised to establish specific rules on the agronomic practices needed to maintain the crops under normal growing conditions, with the exception of harvesting operationsValstybėms narėms leidžiama nustatyti reikalingų agronominių metodų taikymo augalų priežiūrai normalaus augimo sąlygomis taisykles, išskyrus derliaus nuėmimo būdus
An examination of the full notification, additional information provided by the notifier, specific objections raised by the Member States and the opinion of EFSA, discloses no reason to believe that the placing on the market of cut flowers of the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) will adversely affect human or animal health or the environment in the context of its proposed ornamental useIšnagrinėjus visą pranešimą, papildomą pranešėjo pateiktą informaciją, konkrečias valstybių narių pareikštas nesutikimo priežastis bei EMST nuomonę, nustatyta, kad nėra pagrindo manyti, jog rinkai pateikti skinti ‧.‧.‧ linijos genetiškai modifikuoti gvazdikai Dianthus caryophyllus L., naudojami dekoratyviniais tikslais, pakenks žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai
In accordance with Annex ‧ of the Framework Programme, the amount deemed necessary for the execution of the specific programme shall be EUR ‧ million, of which less than ‧ % shall be for the Commission's administrative expenditurePagal Bendrosios programos ‧ priedą, Specialiosios programos vykdymui reikalinga suma yra ‧ milijonų EUR, iš kurių mažiau nei ‧ % skiriami Komisijos administracinėms išlaidoms
whereas by and large there are no specific laws to regulate circus-related matters and, as a rule, the circus is subject to the laws governing other areas such as education, entertainment, infrastructure, transport, equipment, artists, mobility, public gatherings, fire safety and animal protectionkadangi iš esmės nėra įstatymų, reglamentuojančių konkrečiai cirko reikalus, ir kadangi cirkas paprastai priklauso kitų sričių, pvz., švietimo, pramogų, infrastruktūros, transporto, įrangos, menininkų, mobilumo, viešųjų susirinkimų, priešgaisrinės saugos bei gyvūnų apsaugos, teisinio reglamentavimo sferai
Since a time limit was placed on the programme, Regulation (EC) No ‧ lays down that the specific reserve and any rights not yet allocated should lapse at the end of the programmePrograma buvo apribota konkrečios datos,todėl Reglamentas (EB) Nr. ‧ nustato, kad programai pasibaigus specialusis rezervas ir bet kokios dar nesuteiktos teisės turėtų nebegalioti
The overall net cost of universal service obligations to any designated universal service provider is to be calculated as the sum of the net costs arising from the specific components of universal service obligations, taking account of any intangible benefitsPaskirto universaliųjų paslaugų teikėjo patiriamos bendros universaliųjų paslaugų grynosios sąnaudos – tai pareigų teikti universaliąsias paslaugas konkrečių komponentų grynųjų sąnaudų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į nematerialią naudą
The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.Konkretus bendradarbiavimo mokesčių klausimais su besivystančiomis šalimis tikslas yra užkirsti kelią joms tapti mokesčių rojais tarptautinėms įmonėms, taip skatinant konkurencijos iškraipymą, kuris turi neigiamą poveikį ekonominių procesų plėtrai, atsižvelgiant į susijusios pasaulinės ekonominės sistemos esmę.
environmental performance indicator means a specific expression that allows measurement of an organisation's environmental performanceaplinkosauginio veiksmingumo rodiklis – konkreti išraiška, kuria galima išmatuoti organizacijos aplinkosauginį veiksmingumą
Decision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ February ‧ amending Protocol ‧ to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedomsEEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. ‧ ‧ m. vasario ‧ d. iš dalies keičiantis EEE susitarimo ‧ protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis
In its definitive white paper, the Commission should set out clear options for action and present specific and quantifiable goalsKomisija savo galutinėje baltojoje knygoje turėtų nurodyti aiškias veiksmų kryptis ir įvardyti konkrečius kiekybiškai įvertinamus tikslus
The crop specific payment for cotton shall be granted per hectare of eligible area of cottonSpecialioji išmoka už medvilnę skiriama už reikalavimus atitinkančio medvilnės ploto hektarą
This specifically means negotiating as soon as possible an association agreement between the European Union and Moldova, initiating very quickly a constructive dialogue aimed at introducing a visa waiver for Moldovan citizens and providing the Republic of Moldova with financial support so that it can cover the budget deficit.Tai reiškia, kad būtina kuo skubiau pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Moldavijos asociacijos susitarimo, labai skubiai užmegzti konstruktyvų dialogą dėl vizų režimo panaikinimo Moldavijos piliečiams ir suteikti Moldovos Respublikai finansinę paramą, kad šalis galėtų padengti savo biudžeto deficitą.
These duty rates (as opposed to the countrywide duty applicable to all other companies) are thus exclusively applicable to imports of products originating in the country concerned and produced by the companies and thus by the specific legal entities mentionedŠios muito normos (kitokios, nei tos valstybės muito normos, taikomos visoms kitoms bendrovėms) taikomos išimtinai importuojamiems tiriamosios valstybės kilmės produktams, kuriuos pagamino bendrovės, t. y. konkretūs paminėti juridiniai asmenys
Specific remarksSpecialios pastabos
The use of materials, and particularly of paper or stamps, bearing trade specifications is allowed, provided that the printing or labelling has been done with a non-toxic ink or glueMedžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai
So , while it is to be found that , formally , introducing a new criterion of specific weight for maize appears , in that recital , among the measures introduced for the purpose of satisfying the general objective of storing cereals mentioned in the second recital , the fact remains that it is apparent from the wording of the third recital that the introduction of that criterion is not expressly warranted by the need to make intervention produce less fragile in terms of deterioration and subsequent use , only the upgrading of the criteria of quality which are the maximum moisture content and the maximum percentage of broken grains and of grains overheated during drying being referred to in that connection , but forms the matter of a particular reason , namely , the need to ensure consistency with the rules applicable to other cereals eligible for the intervention system .Taip pa t , nors reikia konstatuoti , kad formaliai naujo kukurūzų natūrinio svorio kriterijus nustatytas toje pačioje konstatuojamojo dalyje tarp kitų priemonių , kuriomis siekiama 2 konstatuojamojoje dalyje numatyto bendro grūdų saugojimo tikslo , vis dėlto , kaip matyti iš 3 konstatuojamosios dalies formuluotės , šio kriterijaus nustatymas nėra aiškiai pateisintas būtinybe sumaž inti intervencinių produktų kokybės ir tolesnio panaudojimo galimybių pablogėjimą – šiuo atžvilgiu nurodant tik kokybės kriterijų , kaip antai didžiausias drėgmės kiekis ir procentinis skaldytų grūdų ir džiovinant perkaitintų grūdų kiekis , sugriežtinimą , – tačiau jis turi specialų pagrindą , būtent būtinybę siekti nuoseklumo su kitiems grūdams taikoma intervencijos tvarka .
amending Common Position ‧/‧/CFSP updating Common Position ‧/‧/CFSP on the application of specific measures to combat terrorismiš dalies keičianti Bendrąją poziciją ‧/‧/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją ‧/‧/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu
The Commission may, with the assistance of the Communications Committee referred to in Article ‧, examine any alleged specific breach of the common conditionsKomisija, padedama ‧ straipsnio ‧ dalyje nurodyto Ryšių komiteto, gali patikrinti bet kokius įtariamus konkrečius bendrųjų sąlygų pažeidimus
Having regard to all of the foregoing , the answer to be given to the first question is that , in the absence of specific Community legislation , it is for Member States to decide on the rules and methods of rounding amounts of VAT , those States b eing bound , when making that decision , to observe the principles underpinning the common system of VAT , in particular those of fiscal neutrality and proportionality .Remiantis visomis prieš tai išdėstytomis aplinkybėmis , į pirmąjį klausimą reikia atsakyti , kad , nesant atitinkamų Bendrijos nuostatų , valstybės narės privalo nustatyti PVM sumų suapvalinimo taisykles ir metodus ; juos nustatydamos šios valstybės privalo laikytis principų , kuriais grindžiama bendroji šio mokesčio sistema , ypač mokesčių neutralumo ir proporcingumo principų .
Specific priorities are set in the annex to the programme decision.Theprogrammeprimarilyaimsat the achievement of intermediate indicators , such as the identification and dissemination of ‘ good practice ’ , the networking of EU public health expertise andthe mapping ofthe European public healthrealitiesto prepare common approaches .Komisijos patvirtinta sveikatos strategija ( COM ( 2000 ) 285 galutinis ) ir joje atsižvelgiama į Sutartyje įtvirtintą subsidiarumo principą.Sprendimodėlprogramospriede nurodytikonkretūsprioritetai.Programa visų pirma siekta tarpinių rodiklių , kaip antai gerosios patirties n ustatymo ir skleidimo , ES patirties visuomenės sveikatos srityje tinklų kūrimo bei Europos visuomenės sveikatos realijų analizėsrengiant bendras pozicijas .
SPECIFIC INSPECTION BENCHMARKSSPECIALŪS INSPEKTAVIMO STANDARTAI
Article ‧ of Directive ‧/‧/EC continues to apply to data, including data relating to unsuccessful call attempts, the retention of which is not specifically required under this Directive and which therefore fall outside the scope thereof, and to retention for purposes, including judicial purposes, other than those covered by this DirectiveDirektyvos ‧/‧/EB ‧ straipsnio ‧ dalis ir toliau taikoma duomenims, įskaitant duomenis, susijusius su nesėkmingais skambučiais, kurių specialiai nereikalaujama saugoti pagal šią direktyvą ir kurie dėl to nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, bei duomenų išsaugojimui kitais šioje direktyvoje nenumatytais tikslais, įskaitant teisminius tikslus
The absence of an arrow means that, both right and left, the required photometric specifications are met up to an angle of ‧° HKadangi ženkle nėra rodyklės, tai privalomųjų fotometrinių reikalavimų laikomasi iki ‧° H kampo ir kairėje, ir dešinėje pusėse
Member States hosting the Olympic Games and Paralympic Games shall apply the specific procedures and conditions facilitating the issuing of visas set out in Annex XIValstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta ‧ priede
Convinced of the need to hasten the drawing up of specifications for the growing number of new medicinal substances appearing on the marketįsitikinusios, kad būtina paspartinti rengti naujų vaistinių medžiagų, kurių skaičius rinkoje didėja, specifikacijas
Rodoma puslapio 1. Rasta 68534 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 27,093 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.