tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
being a remedy for a particular disease
 
(in the plural) The details; particulars.
 
Specification
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
intended for, or applying to a particular thing
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
a value divided by the mass
 
specific (e.g. antibody)
 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
Distinguishing something particular.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specification
bitinė specifikacija
budgetary specification
biudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specific
būdingas tam tikrai kalbai
specifically
konkrečiai
specification
detalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos; aprašymas
specification of tariff heading
muitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specification
techninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
en Allow me to draw your attention to a few specific matters.
lt Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis specifinius klausimus.
en for imprest accounts, where all appropriate measures have been taken by the authorising officer to deal with the situation and where the adjustment expenditure cannot be booked to another specific budget line
lt avansinėse sąskaitose, jei leidimus išduodantis pareigūnas ėmėsi visų reikiamų priemonių padėčiai ištaisyti ir jei koregavimo išlaidų negalima įrašyti į jokią kitą biudžeto eilutę
en These schemes should be extended and funded by the EU, and geared towards specific subjects, as part of a coordinated plan to train a new generation of highly-skilled technicians in all of the key economic sectors
lt Tačiau šių iniciatyvų sklaidą ir finansavimą turėtų užtikrinti Bendrija, o jas planuojant dėmesys turėtų būti kreipiamas į konkrečias temas pagal suderintą planą, užtikrinantį aukštos kvalifikacijos specialistų visuose ekonominiu požiūriu svarbiuose sektoriuose rengimą
en (RO) Just recently, specific steps have been taken to strengthen the European Union's energy security through the provision of natural gas from multiple sources in order to avoid any new gas crisis in Europe.
lt (RO) Visiškai neseniai imtasi konkrečių priemonių siekiant užtikrinti didesnį Europos Sąjungos energetinį saugumą įvairinant gamtinių dujų tiekimo šaltinius, kad Europoje būtų išvengta naujų gamtinių dujų tiekimo krizių.
en Specificity of the geographical area
lt Geografinės vietovės ypatybės
en Burdens ensuing from the specific status of Tieliikelaitos
lt Sunkumai, kurių kyla dėl specialaus Tieliikelaitos statuso
en Without prejudice to Note ‧.‧ where a rule states that materials of any heading may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule
lt Nepažeidžiant ‧.‧ pastabos, jei taisyklėje nurodoma, kad gali būti naudojamos medžiagos, priskiriamos bet kuriai pozicijai, vadinasi, taip pat gali būti naudojamos tai pačiai pozicijai kaip produktas priskiriamos medžiagos, tačiau gali būti taikomi konkretūs apribojimai, kurie taip pat gali būti numatyti taisyklėje
en Call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration: Integrating and strengthening the European Research Area
lt Kvietimas paduoti paraiškas netiesioginei veiklai, susijusiai su moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra, pagal programą, skirtą moksliniams tyrimams, technologijoms ir demonstravimui Europos mokslinių tyrimų integravimas ir stiprinimas
en There is no specific antidote for levetiracetam
lt Specifinio levetiracetamo priešnuodžio nėra
en in the case of a credit in the form of deferred payment for a specific good or service and linked credit agreements, that good or service and its cash price
lt jei kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečią prekę ar paslaugą ir susietojo kredito sutarčių atveju – tokia prekė ar paslauga ir jos kaina grynaisiais pinigais
en Specific provisions relating to eligible costs and the requisite supporting documents
lt Konkrečios nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir privalomų patvirtinamųjų dokumentų Išlaidų rūšis
en Purchase and installation of special IT tools (hardware and/or software) needed to set up computer links with logistical platforms and specific databases with a view to encouraging full use of cargo transport, including on return trips
lt Kompiuterinės, programinės įrangos ir (arba) priemonių, reikalingų prisijungti kompiuteriniu ir telematiniu ryšiu prie logistikos platformų ar specialiųjų duomenų bankų, įsigijimas ir sumontavimas, siekiant skatinti visišką transporto priemonių panaudojimą, įskaitant ir prekių pervežimą grįžtant iš reiso
en In determining whether an undertaking has significant market power in a specific market, national regulatory authorities should act in accordance with Community law and take into the utmost account the Commission guidelines
lt Nustatydamos, ar įmonė turi didelę įtaką tam tikroje rinkoje, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų spręsti pagal Bendrijos teisę, ypač atsižvelgti į Komisijos gaires
en We did not support Amendment 8 as we must consider all options rather than commit specifically to a 'Tobin-style' tax.
lt Mes neparėmėme 8 pakeitimo, nes privalome apsvarstyti visas galimybes užuot pasirinkę konkrečiai mokestį pagal Tobino mokesčio modelį.
en Compliance with the product specification is monitored by the Finnish Food Safety Authority
lt Atitiktį produkto specifikacijai kontroliuoja Suomijos maisto saugos tarnyba
en That proportion shall in principle be as evenly spread as possible over natural and legal persons entering seed for certification, and the species entered but may also be oriented to eliminate specific doubts
lt Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti
en The applicant also takes the view that the extrapolation of errors is disproportionate because specific errors cannot be applied to a heterogeneous whole
lt Ieškovė taip pat teigia, kad Komisijos atlikta klaidu ekstrapoliacija buvo neproporcinga, nes specifinės klaidos negalėjo būti sujungtos į visumą dėl skirtingo pobūdžio
en It is therefore possible that we will need to make use of some specific deadline here, with the introduction of an independent transmission operator in such monopoly situations.
lt Todėl gali būti, kad mums teks nustatyti tam tikrus terminus, nuo kada gali būti steigiamas nepriklausomas perdavimo operatorius tokiomis monopolinėmis sąlygomis.
en Specific time limit in respect of sampling
lt Konkretūs terminai, susiję su atranka
en each specific use for which the substance has been authorised
lt kiekvienas konkretus naudojimas, kuriam suteiktas leidimas
en Product specification
lt Produkto specifikacija
en There is an interesting proposal to increase interest among young people in taking up further education in specific and technical fields.
lt Pranešime pateikiamas įdomus pasiūlymas didinti jaunimo susidomėjimą pasirinkti tolesnį mokymąsi specifinėse ir techninėse srityse.
en Agreements have been reached by the professional organisations for specific professions, but this does not help in every case and all too often, citizens have to fight to have their qualifications recognised.
lt Dėl tam tikrų profesijų susitarimus pasiekprofesinės organizacijos, tačiau tai nepadeda visais atvejais ir pernelyg dažnai piliečiai turi kovoti, kad būtų pripažintos jų kvalifikacijos.
en that the document thus produced refers specifically to the goods in question and that all the conditions relating to acceptance of the said document are fulfilled
lt kad tokiu būdu pateiktas dokumentas yra konkrečiai susijęs su atitinkamomis prekėmis ir kad įvykdyti visi minėto dokumento priimtinumo reikalavimai
en the energy efficiency proposals outlined in the second strategic review do not include any specific measures for industry despite the sector's high levels of energy consumption
lt su energijos vartojimo efektyvumu susijusiuose pasiūlymuose, kurie pateikti antrojoje strateginėje apžvalgoje, nenumatyta konkrečių priemonių pramonei, nors šiame sektoriuje sunaudojama daug energijos
Rodoma puslapio 1. Rasta 64599 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 13,471 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.