tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
being a remedy for a particular disease
 
(in the plural) The details; particulars.
 
Specification
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
intended for, or applying to a particular thing
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
a value divided by the mass
 
specific (e.g. antibody)
 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
Distinguishing something particular.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specificationbitinė specifikacija
budgetary specificationbiudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specificbūdingas tam tikrai kalbai
specific featureypatybė
specificallykonkrečiai
specificationdetalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos; aprašymas
specification of tariff headingmuitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specificationtechninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
Approval of a vehicle fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in its propulsion system with regard to the installation of such equipmentTransporto priemonės, kurioje sumontuota speciali įranga suskystintosioms naftos dujoms naudoti jos varomojoje sistemoje, patvirtinimo, atsižvelgiant į tokios įrangos įrengimą
Under the DEPBS no obligation exists which limits the use of the credits to the importation of duty-free input material linked to a specific productPagal MSLS nėra jokio įsipareigojimo, pagal kurį būtų ribojamas kreditų naudojimas importuojant neapmuitintas žaliavas, susijusias su konkrečiu produktu
With a view to the strictly technical adaption of the Annexes to this Directive in the light of technical progress or changes in international regulations or specifications and new findings in this field, the Commission shall be assisted by a committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the CommissionSiekiant griežtai techniškai pritaikyti šios direktyvos priedus, atsižvelgiant į techninę pažangą arba tarptautinių taisyklių arba vartojimo instrukcijų pasikeitimus bei naujus šios srities duomenis, Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas
Specific conditions may be established in accordance with the procedure laid down in Article ‧ to take account of developments in the area of the conservation of genetic resources.`straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius genetinių išteklių išsaugojimo srityje.“
However, if during the conformity check of consignments (as defined in point ‧.‧), it is difficult to distinguish between different lots and/or presentation of individual lots is not possible, all lots of a specific consignment may be treated as one lot if they are similar in regard to type of produce, dispatcher, country of origin, class and variety or commercial type, if this is provided for in the relevant marketing standardTačiau, jei atliekant siuntų atitikties patikrą (kaip apibūdinta ‧.‧ punkte) partijas sudėtinga atskirti ir (arba) neįmanoma atskirai pateikti kiekvienos partijos, visos tam tikrai siuntai priklausančios partijos gali būti laikomos viena partija, jei tų partijų produkcijos rūšis, siuntėjas, kilmės šalis, klasė ir veislė arba prekinis tipas yra panašūs ir jei juos reikalaujama nurodyti pagal atitinkamą prekybos standartą
Accordingly, the devices for the electronic receipt of offers, requests to participate and plans and projects should comply with specific additional requirementsDėl to įranga, skirta priimti elektroninius pasiūlymus, paraiškas dalyvauti pirkime, planus ir projektus, turėtų atitikti specialius papildomus reikalavimus
PURPOSE AND SPECIFICATIONS OF THE ACTIONVEIKLOS TIKSLAS IR SPECIFIKACIJOS
JRU Test Specification (P‧) linked to IndexJRU bandymo specifikacija (P‧), susijusi su ‧ rodykle
The task of comparing the results of tests with the specifications prescribed and of carrying out organoleptic tests should be entrusted to inspection boardsTyrimų rezultatų lyginimo su nustatytais techniniais reikalavimais ir juslinių tyrimų atlikimo darbas turėtų būti patikėtas kontrolės įstaigoms
A single high titre in specific serum antibody to L. pneumophila serogroup ‧ or other serogroups or other Legionella speciesvienkartinio aukšto antikūnų prieš pirmos arba kitų serologinių grupių L. pneumophila ar kitas Legionella rūšis titro nustatymas
That authorisation to provide for derogations should be terminated if it is established that the specific conditions laid down in this Decision are not sufficient to prevent the introduction of harmful organisms into the Community or have not been complied withLeidimas taikyti išlygas turėtų būti panaikinamas, jei būtų nustatyta, kad šiame sprendime nurodytų ypatingų sąlygų nepakanka užkirsti kelią kenksmingų organizmų patekimui arba jei jos nebuvo vykdomos
Specific restrictive measures against certain persons (Congo) * (Rule ‧) (voteTam tikros specialios priemonės, taikytinos asmenims, pažeidžiantiems ginklų embargą, taikomą Kongo Demokratinei Respublikai * (Darbo tvarkos taisyklių ‧ straipsnis) (balsavimas
An AES shall not reduce the effectiveness of the emission control relative to a BES under conditions that may reasonably be expected to be encountered in normal vehicle operation and use, unless the AES satisfies one the following specific exceptionsSąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastai eksploatuojant ir naudojant transporto priemonę, PGITKS išmetamųjų teršalų kontrolės veiksmingumas neturi būti mažesnis kaip PITKS, nebent PGITKS atitinka šias specialias išimtis
to establish a specific inventory of paediatric medicinal product needs and update it on a regular basis, as referred to in Articlesudaryti konkretų pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų poreikių sąrašą ir nuolat jį atnaujinti, kaip nurodyta ‧ straipsnyje
Other legislative proposals should remedy this - in particular, the proposal regarding professional qualifications - and in those proposals, it will be important to reaffirm that health is a sector with specific characteristics and not a commodity governed solely by the laws of the market, but rather the most precious asset that citizens have.Kitais teisės aktų pasiūlymais, ypač pasiūlymu dėl profesinių kvalifikacijų, ši padėtis turėtų būti ištaisyta ir tuose pasiūlymuose bus svarbu patvirtinti, kad sveikata yra savitų ypatumų turinti sritis ir kad ji yra ne vien rinkos jėgų valdoma biržos prekė, bet veikiau - brangiausias piliečių turtas.
Underlines the fact that women's active participation in fisheries-related activities helps to preserve cultural traditions and specific practices and aids the survival of their communities, thereby ensuring the protection of cultural diversity in these regionsatkreipia dėmesį į tai, kad aktyvus moterų dalyvavimas su žuvininkyste susijusioje veikloje padeda išsaugoti kultūros tradicijas ir ypatingą gyvenimo būdą bei išlikti žvejų bendruomenėms, taip šiuose regionuose užtikrinant kultūrų įvairovės apsaugą
The lack of specific resources, exposure to criticisms on all fronts, plus the fact that politicians- whose are rarely well known outside their own countries- are more often concerned with their image at national level (from which they derive legitimacy), are all factors which explain why European political communication is so weak and inaudibleSpecialių lėšų trūkumas, kritika iš visų pusių ir faktas, kad už savo šalies ribų mažai žinomi politikai dažnai labiau rūpinasi savo įvaizdžiu šalyje, kur yra išrinkti, paaiškina, kodėl Europos politinė komunikacija yra tokia silpna ir nepastebima
come from a plant approved by the competent authority of the third country meeting the specific conditions laid down in this Regulationyra iš trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtintos ir šio reglamento specialius reikalavimus atitinkančios įmonės
The Commission should be empowered to establish technical specifications and standardised methods and to adapt certain annexesKomisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti technines specifikacijas ir standartizuotus metodus ir adaptuoti tam tikrus priedus
In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costsKalbant apie meno kūrinius, šie asignavimai skirti padengti tiek specialios įrangos įsigijimo ir pirkimo išlaidas, tiek ir susijusias einamąsias išlaidas, įskaitant rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo bei pasitaikančias transporto išlaidas
whereas, for the purposes of this Directive, a harmonized standard is a technical specification (European Standard or harmonization document) adopted by one or other of those bodies, or by both, at the prompting of the Commission pursuant to Council Directive ‧/EEC of the ‧ March ‧ providing for a procedure governing the provision of information on technical standards and regulations and pursuant to the general guidelines referred to abovekadangi šioje direktyvoje darnusis standartas yra techninė specifikacija (Europos standartas arba suderintas dokumentas), kurią Komisijos siūlymu pagal pirmiau minėtus bendruosius principus priėmė viena iš dviejų arba abi šios organizacijos pagal ‧ m. kovo ‧ d. Tarybos direktyvą ‧/EEB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką
In order to address the specific performance challenges in individual ministries as well as the systemic problems requiring a government wide approach, a functional review of the public administration is about to startSiekiant spręsti konkrečias veiklos problemas atskirose ministerijose ir taip pat sistemines problemas, kurias būtina spręsti vyriausybės lygiu, netrukus ketinama pradėti funkcinę viešojo administravimo peržiūrą
With the agreement of the Director, additional contributions may be accepted from other sources for specific activitiesDirektoriaus sutikimu konkrečių rūšių veiklai gali būti priimami papildomi įnašai iš kitų šaltinių
an obligation to report at specified times to a specific authorityįpareigojimui nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje
expresses the specific character of the agricultural product or foodstuffjuo apibūdinamos specifinės žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybės
Rodoma puslapio 1. Rasta 64599 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 16,479 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.