tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
being a remedy for a particular disease
 
(in the plural) The details; particulars.
 
Specification
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
intended for, or applying to a particular thing
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
a value divided by the mass
 
specific (e.g. antibody)
 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
Distinguishing something particular.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specificationbitinė specifikacija
budgetary specificationbiudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specificbūdingas tam tikrai kalbai
specific featureypatybė
specificallykonkrečiai
specificationdetalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos; aprašymas
specification of tariff headingmuitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specificationtechninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
Chemicals should not be classified as toxic to reproduction where such effects are solely produced as a non-specific secondary consequence of other toxic effectsCheminės medžiagos neturėtų būti klasifikuojamos kaip toksiškos reprodukcijai, jei tokie poveikiai yra tik nebūdinga kitų toksiškumo poveikių antrinė pasekmė
The label comprises a part which is common to all operators bearing the name Mâconnais and the words Appellation d'Origine Contrôlée or AOC and an operator-specific part showing the operator's detailsEtiketėje pateikiama visiems gamintojams bendra informacija – pažymimas pavadinimas Mâconnais, įrašas Saugomos kilmės vietos nuoroda arba SKVN, o po to – nurodomi konkretaus gamintojo duomenys
Member States have the responsibility to implement specific programmes to promote the active inclusion or reintegration of women into the labour market and specific opportunities for lifelong learning aimed at providing the required skills and qualifications.Valstybių narių pareiga - įgyvendinti specialiąsias programas siekiant skatinti aktyviai įtraukti arba iš naujo integruoti moteris į darbo rinką bei suteikti specialias galimybes mokytis visą gyvenimą siekiant suteikti reikiamus įgūdžius ir kvalifikacijas.
The overall net cost of universal service obligations to any undertaking is to be calculated as the sum of the net costs arising from the specific components of universal service obligations, taking account of any intangible benefitsBendros įmonės patiriamos universaliųjų paslaugų grynosios sąnaudos-tai universaliųjų paslaugų visų konkrečių komponentų grynųjų sąnaudų suma atsižvelgiant į nematerialią naudą
Calls upon the Member States to create specific combined residence and work permits designed to facilitate the recruitment of seasonal workers and workers sent to perform a task which is limited in timeragina valstybes nares kurti specialius bendrus darbo ir gyvenimo šalyje leidimus, kad būtų lengviau įdarbinti sezoninius darbuotojus ir darbuotojus, siunčiamus vykdyti tam tikrą laiką trunkančių užduočių
Fully endorses the specific calls made by the Secretary-General in this area, including those on establishing a clear timetable for developed countries to achieve the target of ‧.‧ % of GNI for official development assistance, on recognising the special needs of Africa, and on launching a series of quick-win initiatives so as to realise major immediate progress towards the MDGs, including the elimination of user fees for basic health and educationvisiškai pritaria konkretiems Generalinio sekretoriaus pasiūlymams šioje srityje, tarp jų pasiūlymui sudaryti tvarkaraštį išsivysčiusioms šalims padidinti oficialią plėtros paramą iki numatyto ‧,‧ proc. BNP, pripažinti ypatingus Afrikos poreikius, pradėti skubių ir veiksmingų iniciatyvų seriją ir siekti didesnės tiesioginės pažangos, įgyvendinant Tūkstantmečio plėtros tikslus, įskaitant ir mokesčio už būtiniausią medicinos pagalbą ir pradinį mokslą panaikinimą
In exceptional cases, individual Member States may conclude bilateral agreements and arrangements for the disposal of specific waste in those Member States, where such waste will not be managed in an environmentally sound manner, as referred to in Article ‧, in the country of dispatchIšimtiniais atvejais pavienė valstybė narė gali sudaryti dvišalius susitarimus ar sutartis dėl specifinių atliekų šalinimo tose valstybėse narėse, kai šios atliekos išsiuntimo šalyje nebus tvarkomos aplinkai saugiu būdu, kaip nurodyta ‧ straipsnyje
Without prejudice to the specific conditions for access to certain activities which apply equally to both sexes, Member States shall take the measures necessary to ensure that the conditions for the formation of a company between spouses are not more restrictive than the conditions for the formation of a company between unmarried personsNepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems verstis tam tikra veikla, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad bendrovėms, kurias steigia sutuoktiniai, nebūtų taikomos labiau varžančios sąlygos nei tos, kurios taikomos bendrovėms, steigiamoms nesusituokusių asmenų
Flexibility in trade agreements should translate into transitional periods for their implementation that would make it possible to protect businesses in the signatory States, and into specific protection for emerging industries and safeguard measures to cope with the competition from newly developed countriessuteikti prekybos susitarimams lankstumo, kuris padėtų jų vykdymo laikotarpiu apsaugoti tokius susitarimus pasirašiusias įmones, sukurti besikuriančiai pramonei reikalingą apsaugą ir apsaugos priemones, kad ji gebėtų konkuruoti su naujomis išsivysčiusiomis šalimis
In addition, specific rules have been implemented on the voluntary labelling of organic products and the mandatory labelling of production methods when marketing eggs, as well as a few isolated rules when marketing poultry for slaughter and beefBe to, buvo priimtos specialios savanoriško ekologiškų produktų ženklinimo, privalomo gamybos būdų ženklinimo parduodant kiaušinius taisyklės bei keletas atskirų nuostatų dėl prekybos paukštiena ir galvijiena
the grant of specific benefits to young wine producers may facilitate not only their establishment but also the structural adjustment of their holdings after their initial establishmentspecialių lengvatų jauniems vyno gamintojams suteikimas gali padėti ne tik jų verslui, bet ir naujai įkurtoms jų valdoms struktūriškai prisiderinti
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Annexes I, II, ‧ B and ‧ to Council Regulation (EC) No ‧/‧ on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rulesm. birželio ‧ d., Komisijos reglamentas (EB) Nr. ‧/‧, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. ‧/‧ dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I, II, ‧ B ir ‧ priedus
Greece, Ireland and Portugal may, because of their specific situations, namely respectively the large number of small islands, the presence of rural and mountain areas and the current low level of packaging consumption, decide toGraikija, Airija ir Portugalija dėl savo specifinės padėties, t. y. dėl daugybės salų, kaimo ir kalnuotų vietovių bei žemo pakuočių naudojimo lygio, gali
Only the combination of the above-mentioned factors makes it possible to obtain carp with the specific features described inTik dėl visų pirmiau minėtų veiksnių įmanoma išauginti ‧.‧ punkte aprašytomis savybėmis pasižyminčius karpius
Except where these are otherwise specifically provided for in the customs legislation, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, adopt measures laying down the followingIšskyrus atvejus, kai tai muitų teisės aktuose konkrečiai nustatyta kitaip, Komisija, laikydamasi ‧ straipsnio ‧ dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, patvirtina priemones, nustatančias
With regard to ovine and caprine animals a number of specific provisions should be laid down due to the particularities of the sectorAtsižvelgiant į sektoriaus ypatumus, turėtų būti priimta keletas avims ir ožkoms taikytinų specialiųjų nuostatų
Many branches of insurance are not subject to specific and mandatory rules but only to general rules under current national insurance contract law regimesDaugeliui draudimo šakų nėra taikomos specialios ir privalomos taisyklės, o tik bendrosios, remiantis dabartiniais nacionalinės draudimo sutarčių teisės režimais
In this situation, further tests are needed to determine the chronic and more specific effects on appropriate animal, plant and microbial speciesTokiu atveju reikalingi tolesni tyrimai nustatyti lėtinį ir labiau specifinį poveikį atitinkamiems gyvūnams, augalams ir mikrobų rūšims
As far as operating aid is concerned, during the procedure neither the Hungarian authorities nor the interested parties demonstrated any regional handicaps relating to specific regions targeted by the PPAs, nor did they show the proportionality of the aid level to such handicapsPagalbos veiklai atveju vykstant procedūrai nei Vengrijos valdžios institucijos, nei suinteresuotosios šalys nenurodė jokių regioninių sunkumų, susijusių su konkrečiais regionais, kuriems taikomos EEPS, taip pat nebuvo nurodytas pagalbos lygio proporcingumas tokiems sunkumams
The budget shall be implemented in compliance with effective and efficient internal control as appropriate in each management mode, and in accordance with the relevant sector-specific regulationsBiudžetas vykdomas taikant veiksmingą ir efektyvią vidaus kontrolę, atitinkančią kiekvieną valdymo būdą, atsižvelgiant į atitinkamas konkretiems sektoriams taikomas taisykles
In this context, I would like to have seen paragraph 14 from my opinion taken on board, where I make this case specifically for carers.Šiomis aplinkybėmis būčiau norėjęs pamatyti, kad mano pareikštos nuomonės 14 dalį visi suprato ir priėmė, nes ją pateikiau konkrečiai dėl slaugytojų.
The Green Paper proposes that diversity should be converted specifically into an asset and competitive advantage, which contributes to the sustainable development of the whole EU.Žaliojoje knygoje siūloma įvairovę konkrečiai paversti stiprybe ir konkurenciniu pranašumu, kuris prisidėtų prie darnaus visos ES vystymosi.
Where it is necessary to enhance convergence, the Commission may adopt implementing measures laying down further specifications with respect to the recovery plan referred to in Article ‧, the finance scheme referred to in Article ‧ and with respect to Article ‧, taking due care to avoid pro-cyclical effectsTais atvejais, kai būtina padidinti konvergenciją, Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, išsamiau nustatančias ‧ straipsnio ‧ dalyje nurodyto padėties atkūrimo plano ir ‧ straipsnio ‧ dalyje nurodyto finansinio plano reikalavimus bei atsižvelgiant į ‧ straipsnį, ir atitinkamai padeda užtikrinti, kad būtų išvengta procikliškumo poveikio
The draft invitation to tender, including the specifications, shall be sent to the Commission by the competent authoritiesKompetentingos institucijos išsiunčia Komisijai skelbiamo konkurso projektą, įskaitant specifikacijas
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article ‧, lay down specific criteria as regards presentation, composition, size and design of the Community logostraipsnio ‧ dalyje nurodyta tvarka Komisija nustato konkrečius kriterijus dėl Bendrijos logotipo pateikimo, turinio, dydžio ir dizaino
Rodoma puslapio 1. Rasta 64599 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 24,034 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.