tarimas:    

Vertimai į lietuvių:

  • konkretus 
  • specifinis 

Kitos reikšmės:

 
being a remedy for a particular disease
 
(in the plural) The details; particulars.
 
Specification
 
explicit or definite
 
special, distinctive or unique
 
(physics) a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
 
A distinguishing attribute or quality.
 
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
 
intended for, or applying to a particular thing
 
(immunology) limited to a particular antibody or antigen
 
(physics) similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
 
a value divided by the mass
 
specific (e.g. antibody)
 
(taxonomy) pertaining to a taxon at the rank of species
 
(physics) a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
 
Distinguishing something particular.

Panašių frazių žodyną anglų lietuvių. (8)

bit specification
bitinė specifikacija
budgetary specification
biudžeto pirmenybių išvardijimas
language-specific
būdingas tam tikrai kalbai
specifically
konkrečiai
specification
detalizavimas; specifikacija; patikslinimas; techninės sąlygos; aprašymas
specification of tariff heading
muitų tarifų antraščių klasifikacija
technical specification
techninis aprašas

    Rodyti Lietuviškai

Pavyzdys sakiniai su "specific", vertimo atmintis

add example
en In certain circumstances, goods governed by the common agricultural policy may be handled only in those ways specifically provided for in their case
lt Tam tikromis aplinkybėmis prekės, kurioms taikoma bendroji žemės ūkio politika, gali būti tvarkomos tik tokiais būdais, kurie yra numatyti konkrečiai tokioms prekėms
en In ‧, a specific statement on administrative capacity has been required with each project fiche
lt Jungtiniai priežiūros komitetai prašė ir gavo PHARE darbuotojų parengtą bendrą įgyvendinimo institucijų projektams skirtą apžvalgą, į kurią buvo atsižvelgta ‧ m. programoje. ‧ m. buvo reikalauta pateikti konkrečią pažymą apie administracinius gebėjimus kartu su kiekvieno projekto aprašymu
en The accreditation card is a highly secure document, which gives access to the specific sites where competitions are held and to other events planned during the ‧ Olympic and Paralympic Games, in view of the fact that the Games may be the target of terrorist attacks
lt Atsižvelgiant į tai, kad žaidynės gali būti teroristų išpuolio taikiniu, akreditacijos kortelė yra ypač saugus dokumentas, suteikiantis teisę patekti į tam tikras varžybų vietas ir į kitus renginius, kuriuos ketinama surengti ‧ m. olimpinių ir parolimpinių žaidynių metu
en Authorities or bodies verifying compliance with the product specification
lt Institucijos arba įstaigos, tikrinančios, ar laikomasi produkto specifikacijoje nurodytų reikalavimų
en However, in the case of specific EU requirements, the Community shall have full discretion to take decisions on the development and possible adaptation of the system to meet such requirements
lt Tačiau nagrinėjant klausimus, susijusius su ypatingais Europos Sąjungos reikalavimais, Europos Bendrija turės visus savaveiksmiškumo įgaliojimus priimti sprendimus dėl sistemos plėtros ieškant galimybių ją pritaikyti šiems reikalavimams
en Specific characteristics of Cohesion Policies
lt Sanglaudos politikos ypatumai
en Its global presence, its promotion of policy coherence for development, its specific competence and expertise, its right of initiative at community level, its facilitation of coordination and harmonisation as well as its supranational character are of special significance
lt Didelės reikšmės turi jos veikimas visame pasaulyje, skatinimas politiką suderinti vystymosi labui, specifinė kompetencija ir profesinė patirtis, turima iniciatyvos teisė Bendrijos lygiu, vaidmuo supaprastinant koordinavimą ir derinimą bei jos supranacionalinis pobūdis
en Chemical and microbiological purity specifications
lt Cheminio ir mikrobiologinio grynumo rodikliai
en It does not consider that there is a need for specific requirements of post market monitoring
lt Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius patiekto rinkai produkto stebėsenos reikalavimus
en Specific cooperation actions in each thematic area dedicated to third countries in the case of mutual interest in cooperating on particular topics to be selected on the basis of their scientific and technological level and needs
lt konkrečia bendradarbiavimo veikla kiekvienoje teminėje srityje, skirta trečiosioms šalims, esant abipusiam suinteresuotumui bendradarbiauti tam tikromis temomis, kurios bus parinktos remiantis jų moksliniu ir technologiniu lygiu bei poreikiais
en The European Agency for Reconstruction (EAR) manages programmes involving hundreds of millions of Euro, some of which depend on or lead to the development of human resources or more specifically workforce training
lt Europos rekonstrukcijos agentūra (ERA) valdo programas, kurioms skirta šimtai milijonų eurų: vienose numatyta vystyti žmogiškuosius išteklius, ypač skiriant dėmesį darbuotojų mokymui, kitos skirtos šių išteklių skatinimui
en The spirit produced exclusively by alcoholic fermentation and distillation of sugar-cane juice which has the aromatic characteristics specific to rum and a content of volatile substances equal to or exceeding ‧ grams per hectolitre of alcohol of ‧ % vol. This spirit may be marketed with the word
lt spiritas, pagamintas išimtinai alkoholinio rauginimo ir distiliavimo iš cukranendrių syvų ir pasižymintis romui būdingomis aromato savybėmis, kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip ‧ g/dm‧ absoliutaus alkoholio. Šis spiritas gali būti parduodamas pažymėtas žodžiu “žemės ūkio”, apibūdinančiu nuorodą „romas“, taip pat įrašant Prancūzijos užsienio departamentų geografines nuorodas, išvardytas ‧ priede
en If both Parties agree, the subcommittees may invite experts to their meetings to provide the specific information requested
lt Jeigu abi Šalys sutinka, pakomitečiai į savo posėdžius gali pasikviesti ekspertus, kad šie suteiktų konkrečios informacijos
en If, during the first stage of the HACCP process, a food business operator can prove that either there are no hazards that must be prevented, eliminated or reduced to acceptable levels, or that identified hazards are sufficiently and regularly controlled through the implementation of general and specific food hygiene requirements, then the operator should be exempt from all the other requirements of the HACCP Directive.
lt Jei pirmuoju RVASVT tarpsniu maisto verslo operatorius gali įrodyti, kad rizikos veiksnių, kuriuos privalu užkardyti, pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygmens, nėra, ar kad nustatyti rizikos veiksniai yra gerai ir nuolat kontroliuojami įgyvendinant bendruosius ir specifinius maisto higienos reikalavimus, tuomet operatorius turėtų būti atleistas nuo visų kitų RVASVT direktyvos reikalavimų.
en In negotiated procedures, the Agency shall negotiate with tenderers the tenders they have submitted in order to adapt them to the requirements set out in the contract notice referred to in Article ‧, or in the specifications and in any additional documents, in order to find the tender offering best value for money
lt Derybų procedūrų metu Agentūra derasi su konkurso dalyviais dėl jų pateiktų pasiūlymų, kad galėtų juos derinti prie ‧ straipsnyje minėtame konkurso skelbime arba specifikacijose, arba bet kuriuose papildomuose dokumentuose nurodytų reikalavimų tam, kad rastų pasiūlymą, kuriame būtų pateiktas geriausias ekonominis pasiūlymas
en The French authorities have put forward no specific argument in support of the compatibility of the aid
lt Prancūzija nepateikė jokio svaraus argumento, įrodančio, jog pagalba atitiko bendrosios rinkos tikslus
en The description of the import goods in the declaration referred to in paragraph ‧ shall correspond to the specifications in the authorization
lt Importuotų prekių aprašymas ‧ dalyje nurodytoje deklaracijoje turi atitikti leidimo specifikacijoje nurodytų prekių aprašymą
en In those cases where the data described in paragraph ‧ (e) are not communicated automatically, they shall be provided at the specific request of any Member State
lt Tais atvejais, kai ‧ dalies e punkte nurodyti duomenys nėra automatiškai pranešami, juos būtina pateikti konkrečiu bet kurios valstybės narės prašymu
en employees engaged under a contract specifically designed to encourage the recruitment of unemployed persons
lt darbuotojai, dirbantys pagal specialiai sudarytą sutartį nedirbančių asmenų užimtumui skatinti
en Any specific information relating to the production of sugar should be requested as part of the single application
lt Reikėtų, kad visa su cukraus gamyba susijusi speciali informacija būtų pateikiama kaip bendrosios paraiškos dalis
en Without prejudice to information and reporting obligations under national legislation other than the general authorisation, national regulatory authorities may only require undertakings to provide information under the general authorisation, for rights of use or the specific obligations referred to in Article ‧) that is proportionate and objectively justified for
lt Nepažeisdamos informacijos ir atskaitomybės įpareigojimų pagal kitokius negu bendrasis leidimas nacionalinius teisės aktus, nacionalinės reguliavimo institucijos gali iš įmonių reikalauti tik proporcingos ir pagrįstos informacijos pagal bendrąjį leidimą ryšium su naudojimo teisėmis ir specifiniais ‧ straipsnio ‧ dalyje nurodytais įpareigojimais, kai jos reikia: a
en Directive ‧/‧/EC of the Council, amending Council Directive ‧/‧/EC, establishes sulphur limits for certain liquid fuels and specifically refers to the fuel used in inland waterway vessels
lt Direktyvoje ‧/‧/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą ‧/‧/EB, nustatomi sieros kiekio apribojimai tam tikruose skystuosiuose degaluose, visų pirma- vidaus vandens kelių laivų naudojamuose degaluose
en the light source module specific identification code
lt specialųjį šviesos šaltinio modulio atpažinties kodą
en reference to this TSI and to any other applicable TSI, and where appropriate reference to European specification
lt nuoroda į šią TSS ir į bet kurią kitą taikytiną TSS, ir prireikus – nuorodos į Europos specifikacijas
en This appropriation is intended to cover expenditure resulting from the grant of specific aid per ewe or she-goat for producers of sheepmeat or goatmeat in less favoured or mountain areas
lt Šis asignavimas yra skirtas padengti išlaidoms, atsirandančioms dėl specialios pagalbos suteikimo už avį arba ožką avienos arba ožkienos gamintojams mažiau palankioje padėtyje esančiuose arba kalnų rajonuose
Rodoma puslapio 1. Rasta 64599 sakinius atitikimo frazė specific.Rasta į 7,612 ms.Vertimo atmintis yra sukurtas žmogaus, tačiau suderintas kompiuteris, kuris gali sukelti klaidų. Jie ateina iš daugelio šaltinių ir nėra patikrinta. Bus įspėjami.